Toekomstbestendig Hengevelde

Hoe nu verder? We houden jullie via deze website op de hoogte.

Januari 2022: Overleg werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde en college B & W uitgesteld

Op 11 januari stond er een overleg gepland met de werkgroep TBH en het college van B&W van de gemeente Hof van Twente. Het overleg was bedoeld om samen met elkaar in gesprek te gaan over de bevindingen van o.a. de bijeenkomst van 2 oktober  in de kerk. De bijeenkomst kon in verband met de coronamaatregelen fysiek niet doorgaan. Een online bijeenkomst werd zowel door het college als de werkgroep TBH als niet wenselijk beschouwd. Vanuit de gemeente is aangegeven dat wanneer de mogelijkheid daar is er met urgentie een nieuwe fysieke afspraak wordt ingepland.

Sinds begin 2020 zijn er gesprekken gaande inzake grote vraagstukken/uitdagingen voor een toekomstbestendig Hengevelde. In eerste instantie gingen deze vooral over sport, cultuur en onderwijs. Hier zijn de afgelopen maanden diverse thema’s aan toegevoegd. Corona heeft helaas invloed op de voortgang, maar ondanks dat is er al veel bereikt. We kijken met z’n allen terug op een zeer geslaagde bijeenkomst in de kerk op zaterdag 2 okt. jl. Aanvullend aan deze bijeenkomst stonden er meerdere vervolgbijeenkomsten gepland voor begin december. Helaas hebben deze i.v.m. de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. O.a. een bijeenkomst vergelijkbaar met die als in de kerk maar dan specifiek voor de jeugd kon niet door gaan. Ook een bijeenkomst over wonen is geannuleerd. Nieuwe data komen z.s.m. als hiervoor weer mogelijkheden zijn.
Ondanks Corona gaan we als werkgroep gewoon verder. Ook bij de gemeente liggen vraagstukken en actiepunten die opvolging nodig zijn maar waar ondanks corona hard aan wordt gewerkt is ons gezegd. Hieronder een korte update van enkele thema’s:

WONEN
Op het gebied van wonen in Hengevelde zijn er diverse gesprekken geweest met betrokken Hengeveldenaren, de werkgroep en de gemeente. Dit leidt er toe dat we met elkaar steeds beter weten wat we willen en wat we nodig zijn. Ook de gemeente is hier nauw bij betrokken. We zien de eerste resultaten inmiddels al op plan de Marke 3. Daarnaast is de werkgroep wonen de verdere behoeften op het gebied van wonen in Hengevelde in beeld aan het brengen. Hierover binnenkort meer aan de hand van enquêtes.

NIEUW SPORTCOMPLEX MET MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)
Alle verenigingen hebben de intentie uitgesproken om met zijn allen te gaan voor een gezamenlijk nieuw sportcomplex met een multifunctionele accommodatie. Tijdens de bijeenkomst van Toekomstbestendig Hengevelde op 2 oktober in de kerk werd deze ambitie onderstreept door de Hengeveldse gemeenschap. Op 22 december is er een gesprek geweest met wethouder Harry Scholten. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verenigingen het eerder genoemde commitment nogmaals uitgesproken ter bevestiging aan de wethouder/gemeente. Ook zijn er afspraken gemaakt voor vervolgstappen. In overleg met de gemeente worden er partners gezocht zodat we de juiste expertise bij elkaar kunnen brengen en kunnen gaan beginnen met de planmakerij. Spannend!

ONDERWIJS

Ook vanuit de school zijn er inmiddels gesprekken geweest met de verantwoordelijke wethouder inzake dit thema. Meer info volgt.

VOORTGANG “DORPSRAAD”
Komt er een dorpsraad? Noemen we het een platform of toch een coöperatie. We gaan op zoek naar een structuur/organisatie waarin de belangen van alle Hengeveldenaren zo optimaal worden behartigd. Deze structuur/organisatie zal moeten helpen in de communicatie richting het dorp, maar ook richting gemeente en andere organisaties. Bij de zoektocht naar de juiste structuur krijgen we ondersteuning van de provincie. Binnenkort vinden de eerste overleggen plaats.
Wij zijn er ons bewust van dat veel thema’s overlap hebben met elkaar en integraal moeten worden bekeken. Dit wordt dan ook zeker gedaan.

Wil jij graag actief meedenken over en/of meewerken aan een van de thema’s (wonen, dorpsraad, onderwijs of sportcomplex + MFA)? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@toekomstbestendighengevelde.nl

Zaterdag 2 okt. was het dan zover, de breed aangekondigde bijeenkomst over de toekomstvisie van Hengevelde.  Dit alles in het veelbesproken kerkgebouw van Hengevelde, zeker ook onderdeel van het gesprek deze middag!

In het openingswoord van Ferenc van Damme, (van Studio Vers Bestuur, ingehuurd door de organisatie) werd stil gestaan bij het ondernemende karakter van ons dorp en dat we het eigenlijk best goed voor mekaar hebben in Hengevelde. Maar hoe ziet dit er uit voor de lange termijn? Ondanks al het goede moet er ook nog best veel gebeuren! We moeten met in ons achterhoofd een veranderende maatschappij keuzes maken voor de toekomst van ons dorp. Participatie is het toverwoord. Tijdens de introductie hebben we o.a. stil gestaan bij het begrip participatie, de participatieladder en de veranderingen m.b.t. bestuurders en vrijwilligers in onze huidige en toekomstige maatschappij.

Aan de hand van een interactieve app op de smartphone werd er door alle aanwezigen gestemd wat de meeste belangrijke thema’s zijn. Alle thema’s zijn deze middag aan de hand van tafelgesprekken verder uitgewerkt.

Tafelgesprekken

Er waren iets  meer dan 250 Hengeveldenaren aanwezig. Verdeeld over 15 tafels en 3 ronden werden alle thema besproken. Iedere aanwezige kon deze middag meepraten over de voor hem/haar 3 belangrijkste thema's.

De thema's

Via het formulier op de webiste konden mensen naast de reeds benoemde thema's ook zelf extra thema's aandragen. Voorbeelden hiervan zijn het thema Biodiversiteit en het thema Dorpsraad. Tevens kwamen de thema's cultuur, leefbaarhied, ondernemen, energietransitie, onderwijs - school, sport & beweging, veiligheid (incl verkeer), wonen, kerk en zorg aan bod.
Hoe denken wij over een nieuw multifunctioneel sportcomplex? Een nieuwe school met een Integraal Kind Centrum, (IKC) een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen? Woningbouw aan de andere kant van de Needsestraat? Het BWIH-verhaal? (Blijven Wonen In Hengevelde)

Hoe nu verder?

De bedoeling van deze middag was om vanuit een open constructieve dialoog iedereen de ruimte te bieden om zijn/haar zienswijze/ideeën in te brengen. Aan het einde van de middag werd alle input gecategoriseerd. De werkgroep zal zich de komende periode beramen op de te nemen vervolgacties. We komen hier dan ook z.s.m. op terug. Dit omdat we de vaart er in moeten houden gezien de actuele wensen/behoeften en uitdagingen in het dorp op de verschillende thema's.

Uitwerkingen van de verschillende thema's

Nazorg pakket Studio Vers Bestuur

Beste inwonders van Hengevelde,

Hierbij mijn ondersteunende PPT, en dit is link naar mijn ‘Nazorg Pakket’: https://studioversbestuur.nl/inspiratie/

Hier kunnen mensen die dat willen zelf de Mentality test doen: https://www.motivaction.nl/mentality/de-mentality-test

Mensen die er dieper op in willen gaan, mogen altijd contact met me opnemen!

Tot gauw in de praktijk!

Grtz!

Ferenc van Damme

Maandag t/m donderdag | telefoon 06 1042 2627
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

Studio Vers Bestuur

Voor nieuwe spelregels in de samenleving

Doen! Leren! Delen!

www.studioversbestuur.nl